Toda la información del curso 20/21 en:

Admissióinfo@consolacionvila-real.com964 52 01 93 (de 9 a 13 hores)

En les circumstàncies extraordinàries derivades de l’emergència sanitària, que dificulten, entre altres, la tramitació de procediments, la realització de tràmits presencials. La Conselleria fixarà el procés d’admissió a les circumstàncies excepcionals i de confinament derivades de l’estat d’alarma; s’adaptarà la participació dels òrgans col·legiats, i es prorrogaran al pròxim curs les àrees d’influència vigents en l’actual curs als efectes d’escolarització.

El procediment d’admissió en les etapes d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP per al pròxim curs 2020-2021 es tramitarà de manera electrònica, per a evitar així tràmits presencials. La Conselleria, per a garantir l’assistència i l’accés de totes les famílies, habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a les persones que no disposen de mitjans electrònics.


Normativa:

L'Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia internacional l'emergència sanitària global ocasionada per la Covid-19, provocada per l'expansió del virus a Europa i al món. Aquesta situació ha obligat les diferents autoritats sanitàries a promoure mesures de contenció extraordinàries, amb la finalitat d'evitar la propagació del virus i el col·lapse dels sistemes públics de salut.
En coherència amb tot açò, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha plasmat en el següent Decret Llei, dins del seu àmbit competencial, una sèrie de mesures que afecten el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, i que modifiquen, entre altres, alguns aspectes per al procés de l'admissió del curs 2020-2021.

Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxilleratCalendari curs 2020-2021:
Baremació curs 2020-2021:


Desempat 2020/2021:

Les lletres resultants del sorteig han estat QU per al primer cognom i OO per al segon cognom.

Cal recordar que s'ha modificat la fórmula per fer-lo encara més just, optant per un sistema de doble lletra en lloc d'una sola.


Les lletres de desempat s'utilitzen en aquells centres educatius on hi haja empats a punts en el barem entre els aspirants. Es prioritzen els alumnes segons la puntuació més gran obtinguda successivament en els 9 criteris establerts. No obstant això, quan hi ha candidats empatats és quan s'utilitza el sistema de lletres per a desempatar en cas que hi haja més sol·licituds que places en eixe centre educatiu.


Àrea d'influència curs 2020/2021:


Àrea d'influència centres E. Infantil i E. Primària

->  Àrea d'influència centres ESO: Zona única
Consulta de vacants:

Informació i documentació admissió curs 2020/2021:   
-> Informació.

-> Documentació.